ร้านมดอมูเล็ต

บทความ

แนะนำบทสวดมนต์มหาจักรพรรดิ์ (The Jakrapat Pray) Reccommend!

22-04-2557 10:11:46น.

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

PRAY OF PHRAMAHAJAKKAPAT

NAMO PUTTAYA

PHRAPUTTHA TRIRATTANAYAN

MANEENOPPARAT SISA HUDSA SUTAMMA

PUTTHO THUMMO SANGKHO

YATHA PUTMONA

PUTTA BOOCHA THUMMA BOOCHA SANGKHA BOOCHA

AKKEETANANG WARANG KANTANG

SIWAREE JA MAHATHERANG

A HUNG WANTAMI TURATO A HUNG WANTHAMI THATUYO A HUNG WANTHAMI SUPPASO

PUTTA THUMMA SANGKHA PUCHEMI