ร้านมดอมูเล็ต

บทความ

\"The Jakrapat Pray\"

01-10-2552 22:39:37น.

Introduction prayer

Namo tussah pakawator are raha tor summa sumput tassa
Namo tussah pakawator are raha tor summa sumput tassa
Namo tussah pakawator are raha tor summa sumput tassa


The Jakrapat Pray

Na mo put ta ya praput ta dri rat ta na yarn
Manee nop pa rat si sa hut sa su tum ma

Putto tummo sungko ya ta put mo na
Putta bucha tumma bucha sungka bucha
Auck kee ta nung wa rung kan tung si wa lee
Ja ma ha te rung


Are hung one ta mi tu ra tor are hung one
ta mi ta tu yo Are hung one ta mi sup pa sor

Put ta Tum ma sung ka bu che mi


Summary and Summon the divine prayer
To expand the divine share it to all beings

Sup pe put ta sup pe tum ma sup pe sung ka
Pa lub pat ta pat j ka nun ja yung pa lung

Are ra hun ta nung ja te che na ruk kung pun ta mi sup pa sor

Put tung a ti ta mi Tum mung a ti ta mi
Sung kung a ti ta mi


Peaceful the mind . . .